MZDiZ w Wołominie

Zaproszenie przegląd

2015-04-08 13:31:56 » Redaktor BIP


Wołomin, dnia07.04.2015r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądu rozszerzonego dróg (5 letniego), znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni.

Zamawiający: Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05 -200 Wołomin

Sposób obliczenia ceny: cena za kompletną dokumentację.

Cenę oferty należy podać: w polskich złotych, za wszystkie prace.

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni po złożeniu faktury.

Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formiepisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin,

Oferta na:Wykonanie p rzeglądu rozszerzonego dróg gminnych .

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym niżej zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminem jej składnia.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkor zystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: ofertę należy złożyć do dnia17.04.2015 do godz. 08.30 wMiejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05 -200 Wołomin,

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię dowodu osobistego,
  • parafowany wzór umowy/ istotne postanowienia umowy

Warunki udziału w postępowaniu: nie d otyczy.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Piotr Mystkowski tel. 22-761-33-85

Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 17.04.2015 o godz. 08.35 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

  • Istotne postanowienia umowy.
  • Formularz ofertowy.
Załącznik:

Rejestr zmian
ID Przedmiot Data Autor
1 Zaproszenie przegląd 2015-04-08 01:31 Redaktor BIP
Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP