MZDiZ w Wołominie

Zaproszenie do złozenia oferty II

2015-12-28 11:08:09 » Redaktor BIP


Wołomin, dnia 28.12.2015r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa posiłków regeneracyjnychdla pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.

Zamawiający: Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05 -200 Wołomin

Opis zamówienia

1. Posiłki dostarczane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-10:00,

2. Posiłki regeneracyjne muszą być podane w formie jednego gorącego dania np. zupa z wkładką i dostarczane na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Porcja powinna posiadać nie mniej niż 500 ml. z wkładką mięsną o wadze nie mniejszej niż 50 gram mięsa w każdej porcji. Do porcji serwowanych z pieczywem – porcja pieczywa nie mniejsza niż 50 gram

4. Posiłki powinny zawierać około -50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15%białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

5. Ciepłe posiłki Wykonawca będzie dostarczać własnym transportem w termosach.

6.Szacunkowa ilość posiłków dziennie - 19 sztuk, ilość posiłków będzie się zmieniać wzależności od frekwencji osób.

7. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na wysokim poziomie, a mianowicie: dostarczone posiłki będą wykonane ze świeżych produktów, oraz przyrządzane w dniu dostawy.

Sposób obliczenia ceny: oferta musi zawieraćcenę jednostkową za jeden posiłek regeneracyjny

Cenę oferty należy podać: w polskich złotych, za wszystkie prace.

Termin realizacji zamówienia: od 04.01.2016 do 31.03.2016 i od 02.11.2016 do 31.12.2016 r.

Warunki płatności: 14 dni po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nieulegający ścieraniu, następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin,

Oferta na: „dostawa posiłków regeneracyjnychdla pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie”

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym niżej zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składnia.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezw ie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: ofertę należy złożyć do dnia04.01.2016 do godz. 08.30 wMiejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05 -200 Wołomin,

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:najniższa cena brutto

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Wypełniony formularz oferty wg. załączonego druku
  • Parafowany wzór umowy/ istotne postanowienia umowy

Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Ewa Mangos tel. 22-761-34-86

Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 04.01.2016 o godz. 08:40 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Istotne postanowienia umowy/wzór umowy

Załącznik:

Rejestr zmian
ID Przedmiot Data Autor
1 Zaproszenie do złozenia oferty II 2015-12-28 11:08 Redaktor BIP
Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP