MZDiZ w Wołominie

IPU korekta

2014-04-15 15:30:04 » Redaktor BIP


ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) napodstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na przeprowadzeniu od 100 do 105 wykładów/warsztatów dotyczących edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiorki odpadów oraz recyklingu dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Wołomin:

1) w 7 przedszkolach dla 785 dzieci z podziałem na 20 grup

2) w 12 szkołach podstawowych dla 3.463 uczniów z podziałem na 18 grup klasy „0” oraz 43 grup dla klas 1 – 6.

3) w 9 szkołach gimnazjalnych dla 1.637 uczniów dla klas 1 – 3 z podziałem na 21 grup

2. Zamawiający zapewnia dostęp do sal oraz nagłośnienia na potrzeby przeprowadzenia przedmiotowych warsztatów/wykładów. 

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowanyw terminie do 30.09.2014 r.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian liczby grup oraz liczby uczestników w danej grupie, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

5.  Potwierdzeniem wykonania usługi będzie każdorazowo sporządzony protokół podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

§ 2

1.  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………. zł netto, a wraz z podatkiem VAT …………. zł za przeprowadzenie jednego wykładu/warsztatu dotyczącego edukacjiekologicznej z zakresu selektywnej zbiorki odpadów oraz recyklingu dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Wołomin.

2. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty ….................. zł netto, co wraz z podatkiem VAT daje kwotę …............... zł brutto (słownie: …............................................................................................).

3.  Wynagrodzenie płatne będzie po przeprowadzeniu wszystkich zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy podany na fakturze.

§ 3

Wprzypadkuprzekroczeniaterminudostawyokreślonegow§ 1 ust. 2,Zamawiającymaprawonaliczyćkaręumownąwysokości0,5%wartościumowyzakażdydzieńzwłokiwrealizacjizlecenia.W przypadkuprzekroczeniaterminuwykonaniaumowyo7dni,zamawiającymaprawoodstąpićod umowyz winywykonawcyinaliczyćkaręumownąwynoszącą30%wartościumowy.

§ 5

  • WsprawachnieuregulowanychniniejsząumowąstosujesięodpowiednieprzepisyKodeksucywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  • SporywynikłezwykonanianiniejszejumowyrozstrzygaćbędzieSądwłaściwymiejscowodlaZamawiającego.
  • § 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowęsporządzonowtrzechjednobrzmiącychegzemplarzach,dwadlaZamawiającegoijedendlaWykonawcy.

ZamawiającyWykonawca

Załącznik:

Rejestr zmian
ID Przedmiot Data Autor
1 IPU korekta 2014-04-15 03:30 Redaktor BIP
Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP