MZDiZ w Wołominie

Formularz ofertowy- konserwacja monitoringu

2015-12-22 08:44:41 » Redaktor BIP


(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na :

…....................................................................................................................................................................................

Wykonawca: ...................................................................................................................................................

adres: ….....................................................................................................................................................................

tel/fax: ….....................................................................................................................................................................

składam niniejszą ofertę na wykonanie czynności konserwacyjnych objętych umową.

Wykonawca zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia polegający na konserwacji i serwisie urządzeń sieci monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wołomin z częstotliwością:

-po wcześniejszym zleceniu przez Zamawiającego tj. co najmniej 1 raz wmiesiącu oraz po każdej naprawie;

I/. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę :

Wartość nettow zł:....................................................,

VAT .................%, kwota podatku w zł. …................................,

wartość brutto zamówienia w zł……………………….,

Słownie: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podstawą do rozliczenia będzie protokół odbioru stwierdzający wykonanie prac, ich zgodność z terminem i technologią wykonania a także przedstawione przez Wykonawcę wszystkie faktury za zakup materiałów (części zamiennych) wykorzystanych podczas naprawy.

Wszystkie części zamienne muszą być fabrycznie nowe.

Wykonawca oświadcza, że przeprowadził wizję w terenie i niewnosi zastrzeżeń co do zakresu i rodzaju usług. Zobowiązujesię także wykonać przedmiot zamówienia własnymi siłami udziału podwykonawców.

Wykonawca oświadcza, że w przypadku trudnych i zaawansowanych usterek, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia prace naprawcze zostaną wykonane przy współudziale podwykonawców, którym zamierza powierzyć n/w zakres prac:

Zakres powierzonych prac:

…...............................................................................................................

Czas reakcji na zgłoszenie awarii - nie dłużej niż 3 godz. od zgłoszenia wystąpienia awarii, w tym soboty niedziele i święta.

II/. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENI A …...........................,

III/. WARUNKI PŁATNOŚCI: …........................................................,

IV/. OŚWIADCZAMY , że:

- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

V/. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

-……………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………….

VI/. OFERTA LICZY ............ STRON

..............................., dnia .....................................

…..................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik:

Rejestr zmian
ID Przedmiot Data Autor
1 Formularz ofertowy- konserwacja monitoringu 2015-12-22 08:44 Redaktor BIP
Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP