MZDiZ w Wołominie

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

2011-01-15 15:27:31 » Administrator BIP


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
 
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.
 
§ 2. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych:
 
1) powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tych systemów;
 
2) powinny zostać wyposażone w składniki sprzętowe i oprogramowanie:
 
a) umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosownie do zakresu działania tych systemów,
 
b) zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
 
§ 3. 1. Podmiot publiczny opracowuje, modyfikuje w zależności od potrzeb oraz wdraża politykę bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych używanych przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych.
 
2. Przy opracowywaniu polityki bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny powinien uwzględniać postanowienia Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
ZAŁĄCZNIKI
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE I SZYFRUJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DANYCH Z INNYMI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI UŻYWANYMI DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Rejestr zmian
ID Przedmiot Data Autor
3 Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 2011-06-18 11:36 Administrator BIP
2 Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 2011-01-15 08:48 Administrator BIP
Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP